Nhí Tài Năng 2016 - Lê Thị Mai Anh SBD 3

Lê Thị Mai Anh

Mã sô: 03

Nhí Tài Năng 2016 - Hà Châu + Phương Nhi SBD 18

Nguyễn Hà Châu - Trần Phương Nhi

Mã sô: 18

Nhí Tài Năng 2016 - Thái Bảng Anh SBD 23

Thái Bảng Anh

Mã sô: 23

Nhí Tài Năng 2016 - Phan Phạm Mai Trang SBD 31

Phan Phạm Mai Trang

Mã sô: 31

Nhí Tài Năng 2016 - Phan Tuấn Kiệt SBD 12

Phan Tuấn Kiệt

Mã sô: 12

Nhí Tài Năng 2016 - Lại Ngọc Mỹ Hoa SBD 29

Lại Ngọc Mỹ Hoa

Mã sô: 29

Nhí Tài Năng 2016 - Nhóm Hoa của mẹ SBD 19

Nhóm Hoa của mẹ

Mã sô: 19